شبكه آبرساني و آبياري فضاي سبز

52699853

استان: چهار محال و بختياري

شهرداري / دهياري پيشنهاد دهنده : شهرداري نقنه

عنوان پروژه مطالعاتي :   مطالعات طراحي شبكه آبرساني و آبياري فضاي سبز

اعتبار مورد نياز پروژه(ميليون ريال) : 200 ميليون ريال

مقدمه:

فضاي سبز در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ ، داراي عملكردهاي مختلفي مي باشد . فضاي سبز از يك سو موجب بهبود وضعيت زيست محيطي شهرها مي شود و از سوي ديگر شرايط مناسبي را براي گذارندان اوقات فراغت شهروندان تعبير مي كند علاوه بر اينها داراي عملكرد كالبدي نيز مي باشد. اثرات فضاي سبز شهري از ديدگاه زيست محيطي مواردي چون كاهش آلودگي هوا ، كاهش آلودگي صوتي ، بهبود شرايط بيوكليماتيك در شهر ، افزايش نفوذ پذيري خاك و تاثير مثبت بر چرخه آب در محيط زيست شهري و افزايش كيفيت آبهاي زيرزميني را شامل ميشود . فضاي سبز ميتواند به طور قابل توجهي دماي هوا را كاهش دهد و يا به تلطيف هوا كمك كند. در بررسي اثرات رواني ، اجتماعي فضاي سبز بايد گفت كه انسان در هر شرايطي روزانه به چند ساعت فضاي ساكت و آرام نياز دارد كه فضاي سبز ميتواند اين فضا را تأمين نمايد. همچنين فضاي سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است که در عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان ، گل ها ، چمن ها و سایر گیاهان است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط ، قوانین وتخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی ،زیستگاهی ورفاهی شهروندان ومراکز جمعیتی غیر روستایی ،حفظ ، نگهداری یا بنا میشود.

طرح مسئله و تبيين ضرورت تحقيق :

مدت سه سال است كه شهرداري نقنه تأسيس و كار خود را شروع كرده است يكي از مسائل كه در شهريت و شهر بودن داراي اهميت بوده و هست داشتن فضاي سبز مناسب و ايجاد فضاي سبزي كه به سرانه فضاي سبز در ايران و سرانه بين المللي نزديك شود ميباشد و به همين منظور از اولين و با اهميت ترين اقدامات ،طراحي چنين فضاي شهري است . حال اگر قرار است چنين طراحي و در نهايت فضاي سبزي مناسب داشته باشيم لازم است مطالعات كافي و مناسب در اين زمينه انجام گيرد كه هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميّت اهميت لازم را داشته باشد . پس بهترين راه براي دستيابي به چنين هدفي عملي بودن اين گونه طرح هاست كه بتوان با تكيه بر چنين مطالعاتي گونه هاي لازم و مناسب شرايط و اقليم هر شهر طراحي و اجراء گردد. در اين طرح ضمن بررسي وضعيت موجود و توسعه فضاي سبز، نياز آبي و منابع تامين آب فضاي سبز، ضوابط و مباني طرح، بررسي گزينه هاي مختلف انتقال و توزيع آب به لحاظ فني و اقتصادي و انتخاب گزينه بهينه، نقشه هاي اجرايي به همراه جزئيات اجرايي ارائه شده است . طراحي شبكه مستقل آبرساني به فضاي سبز با استفاده از آب خام، جداسازي شبكه آب فضاي سبز از شبكه آب شرب، بهينه سازي سيستم آبرساني و آبياري فضاي سبز با استفاده از اجراي سيستم آبياري تحت فشار و كاهش هزينه هاي آبياري فضاي سبز از جمله نيروي انساني و سوخت از جمله اهداف اين طرح است .

اهداف و نتايج مورد انتظار:

رسيدن به حد مطلوب فضاي سبز و ايجاد محيطي زيبا براي همه شهروندان و فضاسازي مناسب در محيط هاي شهري بگونه اي كه از محيط و فضاهاي موجود بهترين استفاده را براي شهروندان داشته باشد . ضمن آنكه با ايجاد فضاي سبز مناسب اكسيژن لازم به فضاي شهر تزريق گردد تا از آلودگيهايي كه توسط وسائط نقليه و كارخانجات ايجاد ميگردد جلوگيري شود و فضاي مناسبي براي حال وآينده فراهم گردد. لذا استفاده كارآمد از آب در آبياري فضاهاي سبز ضمن نياز به احداث شبكه هاي توزيع آب خام در سطح شهر نيازمند استفاده از روشهاي نوين و مدرن آبياري خواهد بود. در اين مطالعات سعي شده ضمن انجام بررسي هاي جامع در خصوص فضاي سبز و مصارف عمومي آب خام در شهر خوراسگان در خصوص استفاده بهينه از منابع آب موجود جهت بهبود كارايي مصرف آب در شهر، توسعه فضاي سبز تا حد رسيدن به استانداردهاي معمول جهاني و پيش بيني هاي انجام شده در طرح تفصيلي شهر انجام پذيرد. حاصل نهايي اين مطالعات ارايه مشخصات فني و پيشنهادات اجرايي احداث شبكه توزيع آب خام در سطح شهر به منظور آبياري فضاهاي سبز موجود و پيشنهادي و اصلاح روشهاي آبياري فضاهاي سبز و پوشش گياهي مناسب جهت فضاهاي سبز مي باشد.

 

روش تحقيق:

بررسي لازم در خصوص فضاي سبز مورد نياز ، بررسي مكانهاي مناسب براي ايجاد پاركهاي محله اي ، بررسي لازم در خصوص آب مورد نياز و محل حفر چاه و محل منبع آب و نحوه تزريق از چاه به منبع و سپس شبكه آبرساني ، بررسي در خصوص مقدار شبكه و نوع شبكه و لوله گذاري و نحوه تقسيم آب در نقاط مختلف شهر با مطالعه شيب و توپوگرافي كل شهر

 

زمان بندي مراحل انجام طرح (ترجيحاً يك سال):

مطالعات اين طرح شامل مطالعات مرحله اول شناخت و امكان سنجي اجراي طرح كه حدودا 6 ماه بوده است و مطالعات مرحله دوم تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي كه مطالعات اين قسمت نيز حدود 8 ماه زمان برده است.

 

آناليز هزينه (نحوه محاسبه مبلغ طرح):

هزينه جهت مطالعه مرحله اول (شناخت و امكان سنجي اجراي طرح ) 000/000/90ريال مي باشد.

و هزينه مطالعات مرحله دوم (تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي) اين طرح 000/000/110 ريال پيش بيني شده است .

 

 

شرح خدمات:

الف - مطالعات مرحله اول

بخش اول شناخت و امكان سنجي اجراي طرح

١ جمع آوري اطلاعات كلي طرح

 1. دريافت بانك اطلاعات فضاي سبز موجود و طرح توسعه آتي فضاي سبزمنطبق بر طرح تفصيلي از شهرداري،كه براساس بند يك ماده دو دستورالعمل نحوه انجام مطالعه، نظارت و تصويب طرح هاي شبكه آبرساني فضاي سبز شهري تهيه شده است .
 2. جمع آوري اطلاعات مورد نياز شامل آمار، گزارش ها، نقشه ها، عكس هاي هوائي مرتبط با طرح و تجزيه و تحليل آن.
 3. دريافت نقشه هاي كامل طرح تفصيلي و تعيين محدوده و سطح فضاي سبز در محدوده شهر
 4. بررسي توسعه فضاي سبز در محدوده شهر طبق طرح هاي توسعه شهري و نقشه ها

٢ مطالعات پايه و وضعيت موجود تأسيسات آبرساني فضاي سبز

 1. بررسي آمار موجود هواشناسي در منطقه مورد مطالعه شامل درجه حرارت، يا بارندگي رطوبت
 2. تبخير، باد، روزهاي آفتابي و يخبندان و تجزيه و تحليل و برآورد آنها بر حسب نياز طرح
 3. بررسي اطلاعات خاكشناسي منطقه
 4. بررسي و تحليل سيستم موجود آبرساني و روشهاي آبياري فضاي سبز موجود
 5. برآورد راندمان آبياري موجود با راندمان تامين و توزيع
 6. برآورد راندمان آبياري مصرفي در واحد سطح در وضع موجود
 7. بررسي تعيين خصوصيات مكانيك خاك در محل احداث سازه ها ( مخزن، تلمبه خانه و غيره
 8. نظر تاثير آن در طرح با توجه به گزارشهاي موجود.
 9. بررسي مساله خورندگي خاك و آب زيرزميني و آب مورد نياز درون لوله ها با توجه به گزارش هاي موجود
 10. بررسي هاي لازم در مورد رسوب داخل خطوط انتقال آب
 11. جمع اوري كليه اطلاعات لازم در خصوص وضعيت كمي و كيفي منابع آب
 12. بررسي و تعيين محدوديت هاي آب و خاك و ارائه پيشنهادات اصلاحي
 13. بررسي خصوصيات كيفي آب مورد استفاده در فضاي سبز و طبقه بندي كيفي آبهاي موجود

٣مطالعات آبياري و نياز آبي

 1. تعيين حداكثر نياز خالص آبي قطعات فضاي سبز اعم از موجود و پيشنهادي (مطابق طرح جامع،
 2. تفصيلي يا هادي) براساس بانك اطلاعات فضاي سبز ارائه شده توسط شهرداري و مصرف روزانه و ماهانه در فصول مختلف سال.
 3. انتخاب روش آبياري براي هر قطعه و برآورد نياز ناخالص آبياري با توجه به راندمان آبياري قابل تحصيلي با روش انتخابي و در شرايط منطقه.
 4. تعيين فشار مناسب آب انتقالي به هر قطعه فضاي سبز با توجه به روش آبياري انتخابي و توپوگرافي مربوطه.
 5. برنامه ريزي و سياست گذاري مدت زمان بهره برداري براي هر قطعه فضاي سبز و براي كل سيستم.

٤ مطالعات تامين آب مورد نياز فضاي سبز

 1.  بررسي و ارزيابي كامل و جامع گزارشات فوق به منظور تامين آب مورد نياز طرح از منابع آب محلي.
 2.  بررسي وضعيت سفره آب زيرزميني، سطح ايستابي و نوسانات فصلي آن و آبهاي سطحي و منابع ديگر در نقاط مختلف محدوده طرح.
 3.  بررسي ضرايب هيدروديناميكي سفره آب زيرزميني در محدوده طرح.
 4.  مطالعه كيفي آب زيرزميني و آبهاي سطحي.

5. مشخص كردن چاههاي حفر شده، انهار، قنوات موجود، رودخانه ها (آبهاي سطحي)، خصوصيات كيفي و كمي آب آنها و چگونگي مالكيت و بهره برداري از آنها.

 1. مشخص كردن محل چاه هايي كه امكان حفر آنها در رابطه با تامين آب هر يك از قسمتهاي فضاي سبز وجود دارد يا منابع ديگر مانند آبهاي سطحي.
 2. تهيه مشخصات فني حفاري و پمپاژ چاههاي اكتشافي.
 3. بررسي منابع آبي قابل دسترسي و نحوه پراكنش آن در سطح و اطراف شهر از نظر كميت وكيفيت.

9. بررسي نحوه انتقال پساب فاضلاب(در صورت وجود) جهت فضاهاي سبز جنگلي واقع در حاشيه شهر در صورت عدم امكان تامين آب از منابع ديگر.

 1. 10.بررسي نحوه تطابق منابع آبي با مصارف آن.

بخش دوم تعيين و انتخاب مباني طرح و ضوابط طراحي و ارزيابي گزينه ها و انتخاب گزينه بهينه

1. تعيين و انتخاب مباني طرح و ضوابط طراحي

2. بررسي و ارزيابي گزينه هاي مختلف خطوط جمع آوري و انتقال آبهاي استحصالي از منابع تامين آب

3. بررسي و ارزيابي گزينه هاي مختلف خط انتقال

4. بررسي و ارزيابي گزينه هاي مختلف شبكه آبياري

بخش سوم طراحي شبكه هاي آبرساني فضاي سبز شهرها

 1. تهيه طرح خطوط جمع آوري
 2. تهيه طرح خط انتقال
 3. تهيه طرح شبكه آبياري
 4. مخازن آب
 5. تلمبه خانه

الف - )مطالعات مرحله دوم (تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي

 1. بازبيني و تكميل اطلاعات
 2. تهيه برنامه انجام مطالعات و تهيه جزئيات
 3. انجام محاسبات فني براساس مباني مصوب طرح، آئين نامه ها و استانداردها
 4. تهيه نقشه ها و جزئيات اجرايي خطوط جمع آوري آب چاهها يا ساير منابع
 5. تهيه نقشه و جزئيات اجرايي خط انتقال آب
 6. تهيه نقشه و جزئيات اجرايي شبكه آبياري
 7. تهيه نقشه و جزئيات اجرايي مخازن آب

تخصص هاي پيشنهادي براي مدير و تيم تحقيق طرح:

كارشناس اكولوژي، باغباني يا گياه شناسي، كارشناس مهندسي فضاي سبز و يا مشاور ذيصلاح داراي رتبه فضاي سبز كارشناس تاسيسات نقشه برداري ، كارشناسي ارشد در رشته عمران با گرايش منابع آب يا هيدروليك كارشناس ارشد در رشته كشاورزي با گرايش آبياري

 

 

 

 

بازدید 9997 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در پروژه‌های شهری

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

اخبار سراسری

وب سایت رسمی شهرداری نقنه. کلیه حقوق محفوظ است.