آگهي مزايده زمين تجاري

 شهرداري نقنه به استناد مجوز شماره 465/90/ن شوراي اسلامي شهر نقنه در نظر دارد تعداد 8 پلاك زمين با كاربري تجاري واقع در ابتداي خيابان حكيم جهانگير خان قشقايي را از طريق مزايده كتبي بفروش رساند.mozayedeh

  1. متقاضيان بايستي جهت شركت در مزايده مبلغ 000/700/7 ريال به ازاي پلاك شماره 1 و مبلغ 000/000/2 ريال به ازاي ساير پلاك ها به حساب 0106463647008 نزد بانك ملي بنام سپرده شهرداري نقنه به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز و فيش آن را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
  2. پيشنهادات بايستي واضح و روشن و با قيد مبلغ و شماره پلاك مورد تقاضا در پاكت در بسته حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 20/10/90 تحويل امور مالي شهرداري گردد.

پيشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 21/10/90 در جلسه كميسيون عالي معاملات شهرداري مفتوح و رسيدگي خواهاد شد.

  1. برندگان مزايده بايستي ظرف مدت 72 ساعت مبلغ زمين را به حساب شهرداري واريز در غير اينصورت با ضبط سپرده وي معامله با نفر دوم انجام خواهد شد
  2. قيمت پايه پلاك شماره 1 هر متر مربع 000/200/2 ريال مي باشد و پلاكهاي 2 الي 4 هر متر مربع 000/200/1 ريال و پلاك هاي 5 تا 8 هر متر مربع 000/000/1 ريال مي باشد .
  3. مساحت پلاك شماره يك 70 متر مربع و ساير پلاك ها 40 متر مربع مي باشد.
  4. كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
  5. هزينه هاي چاپ آگهي بر عهده برندگان مزايده خواهد بود.
بازدید 8410 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در مزایده‌ها

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

اخبار سراسری

وب سایت رسمی شهرداری نقنه. کلیه حقوق محفوظ است.