دفترچه عوارض ساختماني ، كسب و پيشه و غيره

توضيحات اوليه :

-در اين مجموعه قيمت منطقه اي مي باشد كه در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  1376  توسط اداره  امور اقتصاد و دارائي  استان تعيين و ابلاغميگردد.

در مواردي كه زمين مورد  درخواست  پروانه    داراي    چند بر    با قيمت  منطقه اي  متفاوت   باشد   قيمت منطقه اي گرانترين بر مشرف   بر معبر مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

1- عوارض حق مشرفيت ( ارزش افزوده ) :

 مالكين كه ملكشان در اجراي ضوابط طرح تفصيلي شهري و يا تغيير كاربري از طريق مراجع ذيربط (كميسيون ماده پنج يا كميته فني ) ارزش افزوده پيدا مي كند و يا مالكين املاك بر جبهه اول اقدام به خريد يا استفاده از ملك واقع در جبهه دوم و سوم مي نمايند و ملكشان ارزش فزوده مي يابد قيمت اين املاك قبل از اجراي طرحهاي موصوف يا تغيير كاربري يا خريد و استفاده جبهه هاي دوم و سوم ملك و ارزش افزودهآن بعد از طي اين مراحل توسط كارشناس رسمي دادگستري به ميزان 40% ارزش افزوده ملك به عنوان ارزش افزوده وصول ميگردد و طبق بخشنامه شماره 34/3/6835 مورخ 11/5/74 عمل گردد در هنگام مراجعه مالك به شهرداري قابل وصول مي باشد.

تبصره 1 ):

شهرداري مكلف است مراتب را با وسايل ممكن آگاهي عمومي نموده تا شهروندان و موديان مربوطه در اسرع وقت جهت مفاصا حساب به شهرداري مراجعه نمايند.

تبصره 2):

قيمت واقعي ملك بر اساس اين مصوبه قبل از اجراي طرح يا تغيير كاربري يا استفاده آن از طرف مالك مشخص ميگردد و ارزش افزوده آن بر اساس قيمت كارشناسي روز در زمان مراجعه مالك به شهرداري جهت پرداخت اينگونه عوارض يا اخذ هر گونه گواهي از شهرداري مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد.

تبصره 3):

در صورت اعتراض مودي به قيمت كارشناسي قبل از اجراي طرح و بعد از آن موضوع توسط سه نفر كارشناس متشكل از يك نفر كارشناسي رسمي دادگستري – نماينده شهرداري و نماينده مالك با هزينه مالك رسيدگي و نظر اكثريت قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره 4):

در صورت هر گونه ابهام در اجراي اين مصوبه شهرداري مكلف است مراتب را به صورت مكتوب به شوراي اسلامي شهر ارسال تا پس از بررسي تصميم لازم اتخاذ و برابر مقررات اقدام گردد.

 

 2- عوارض پيمانكاري :

-        عوارض پيمانكاري موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداري ها به ميزان دو درصد تعيين مي گردد.

 

3- عوارض حق النظاره مهندسين ناظر :

-        عوارض حق النظاره مهندسين ناظر ساختماني به ميزان 3% تعيين ميگردد ، يا طبق تعرفه نظام مهندسي اخذ گردد.

 

4- عوارض حق درخت :

-        الف) با محيط بن تا 5 سانتي متر هر اصله 000/405 ريال

-        ب) درخت با محيط بن 5 تا 20 سانتي متر هر اصله 000/520 ريال

-        پ) در خت با محيط 20 تا 50 سانتي متر 000/805 ريال

-        ت) به ازاي هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتي متر 000/115 ريال

تبصره 1):

-        رعايت لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59 و مفاد بند (ب) بخشنامه شماره 31/3/1/42257 مورخ 2/4/71 وزارت كشور الزامي مي باشد .

تبصره 2):

-        درآمد حاصله از عوارض فوق صرفا جهت توسعه فضاي سبز شهري هزينه خواهد شد.

-        عوارض فضاي سبز 2% عوارض پروانه ساختماني موقع صدور پروانه و 2% عوارض فعاليت به صورت ساليانه براي صنوف جهت توسعه فضاي سبز شهر.

 

5- عوارض و نصب تابلوهاي تبليغاتي و ديوار نويسي :

-        عوارض قابل وصول = ضريب سطح تابلو يا ديوار × قيمت منطقه اي × مساحت.

-        ضريب ديوار نويسي 20 برابر قيمت منطقه اي براي هر متر مربع.

-        ضريب نصب تابلو 25 برابر قيمت منطقه اي براي هر متر مربع.

تبصره 1): تابلوهاي موسسات فرهنگي – ورزشي-آموزشي با مجوز شهرداري و رعايت مقررات رايگان مي باشد.

تبصره 2) : بهره برداران از تابلو هاي تبليغاتي و يا ديوار نويسي موظفند با مراجعه به شهرداري نسبت به پرداخت عوارض اقدام و مجوز مربوطه را جهت بهره برداري به صورت يكساله اخذ نمايند.

          

6- تفكيك عرصه اراضي در محدوده قانوني شهر با رعايت حد نصاب مجاز :

 ضريب × قيمت منطقه اي × مساحت عرصه عوارض تفكيك

رديف

كاربري

ضريب

توضيحات

1

تجاري

5/3

___

2

اداري

3

___

3

صنعتي

3

___

4

مسكوني

12/1

___

5

ساير

3

ساير شامل: فرهنكي- ورزشي- هنري- آموزشي غير انتفاعي-درمان و ...

 

-        به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها اراضي بالاي 500 متر مشمول پرداخت قدرالسهم مقرر در اين ماده قانوني مي گردد . لذا عوارض ذيل صرفا مشمول آن دسته از اراضي ميگردد كه مشمول قانون فوق نمي باشند .

-          توضيح : عوارض تفكيك در زمان تقاضاي مالك مبني بر تفكيك ملك و دريافت پروانه طبق جدول فوق فقط براي يكبار وصول خواهد شد مگر آنكه طبق ضوابط مجدداً تفكيك صورت پذيرد

( چنانچه تفكيك قبلا صورت گرفته و حق و حقوقات شهرداري پرداخت نگرديده باشد در هنگام صدور پروانه ساختمان دريافت خواهد شد. )

-          تبصره ):در مواردي كه تقاضاي تفكيك مغاير ضوابط (كمتر از حد نصاب مجاز ) باشد و مجوز تفكيك از طرف مراجع ذيصلاح (كميته فني يا كاگروه شهرسازي ) صادر گردد به ازاي هر متر مربع زير حد نصاب عوارض تفكيك مسكوني 2 برابر و تجاري 5 برابر ضريب جدول وصول خواهد شد.

 

7 - عوارض بالكن :

حسب بند 3 – 1 -7 مصوبه مورخ 25/9/87 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايجاد بالكن در معابر عمومي ممنوع   مي باشد در صورت صدور مجوز احداث بالكن از سوي مراجع ذي صلاح و يا احداث بالكن غير مجاز كه در كميسيون ماده صد منجر به جريمه و ابقاء بنا مي گردد عوارض ذيل وصول مي گردد.

چنانچه داراي ديوار جانبي و زير بناي مفيد محسوب گردد 22 برابر قيمت منطقه اي حساب گردد و چنانچه فاقد ديوار جانبي باشد 11 برابر قيمت منطقه اي وصول گردد.

تبصره 1) :رعايت ضوابط طرح و مقررات احداثي يا ممنوعيت احداثي بالكن الزامي است و چنانچه خلاف مقررات مجوز احداث بالكن صادر گردد پيگرد قانوني دارد.

تبصره 2) :در ساختمانهايي كه بدون مجوز شهرداري در معابر عمومي اقدام به احداث بالكن مي نمايند كه در كميسيون ماده 100 مطرح ميگردد در صورت جريمه از طريق كميسيون مشمول پرداخت عوارض فوق نيز ميگردد.

تبصره)3:رعايت حريم شبكه برق و مقررات مربوطه الزامي است.

       

8- عوارض تفكيك اعياني

ضريب × ارزش معاملاتي دارائي × مساحت اعياني = s*N*a

 عوارض حق تفكيك اعياني مسكوني و فرهنگي – آموزشي- هنري- درماني و...

عوارض تفكيك اعياني مسكوني و فرهنگي آموزشي و...

= 8/× ارزش معاملاتي دارايي × مساحت اعياني

 عوارض حق تفكيك اعياني اداري – تجاري – صنعتي

عوارض تفكيك اعياني اداري = 4/1 × ارزش معاملاتي دارائي × مساحت اعياني

عوارض تفكيك اعياني تجاري = 7/1 × ارزش معاملاتي دارائي × مساحت اعياني

عوارض تفكيك اعياني صنعتي = 2/1 × ارزش معاملاتي دارائي × مساحت اعياني

 

تبصره ) :

چنانچه مالك درخواست مازاد بر تراكم داشته باشد شهرداري مي تواند پس از تائيد مراجع ذيربط علاوه بر اخذ عوارض بنا بازاي هر متر مربع 20 برابر قيمت منطقه اي جهت فروش مازاد بر تراكم وصول نمايد.

 

9- عوارض پذيره يك متر مربع يك واحد تجاري – اداري-صنعتي-فرهنگي آموزشي با ارتفاع و دهنه مجاز طرح

 

طبقات

تجاري

اداري

صنعتي

فرهنگي-آموزشي-درماني-ورزشي

مذهبي

همكف

P11

P9

P8

P6

P 6

زيرزمين

P9

P5/6

P5/6

P4

P 4

اول

P8

P8

P5/5

P5/2

P 5/2

دوم

P5/6

P5/5

P5/4

P3/1

P 3/1

سوم به بالا

P5/5

P5/4

P2/2

P3/1

P 3/1

نيم طبقه

P4

P5/3

P2/2

P 3/1

P 3/1

انباري

P5/4

P5/4

P5/3

P 3/1

P 3/1

 

-        در محاسبه عوارض چنانچه يك ملك داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گرانترين بر ملك مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

عوارض يك متر مربع از واحد هاي تجاري – اداري – صنعتي- فرهنگي آموزشي و بدون رعايت ارتفاع و دهنه مجاز

مساحت× قيمت منطقه اي ×(تعداد واحد + 1) × ضريب = عوارض پذيره چند واحد تجاري و ...

تبصره 1):

بازاي هر 20 سانتي متر ارتفاع مازاد بر ارتفاع مجاز P1 به ضريب فوق اضافه ميگردد .

تبصره 2):

بازاي هر 20 سانتي متر دهنه مازاد بر دهنه مجاز P 1 به ضريب فوق اضافه ميگردد.

 

 

10- عوارض پذيره چند واحد تجاري- ادراي- صنعتي-آموزشي و...

 

رديف

طبقات – كاربري

تجاري

اداري

صنعتي

ساير

1

همكف

(10 +N)   P 1/1

(10 +NP9/0

(10 +NP 8/0

(10 +N) 6/0

2

زير زمين

(10 +NP 9/0

(10 +NP 65/0

(10 +NP65/0

(10 +NP4/0

3

طبقه اول

(10 +NP8/0

(10 +NP8/0

(10 +NP55/0

(10 +NP25/

4

طبقه دوم

(10 +NP65/0

(01 +NP55/0

(10 +NP45/0

(10 +NP13/

5

طبقه سوم

(10 +NP55/0

(10 +NP45/0

(10 +NP22/0

(10 +NP13/

 

= قيمت منطقه اي

N = تعداد واحد

 

11- عوارض نقل و انتقال :

رديف

نوع كاربري

ضريب نقل و انتقال

ضريب نقل و انتقال اعياني

1

تجاري

3 برابر قيمت منطقه اي

5/1 برابر ارزش معاملاتي دارائي

2

اداري

2 برابر قيمت منطقه اي

5/1 برابر ارزش معاملاتي دارائي

3

صنعتي

2 برابر قيمت منطقه اي

2/1 برابر ارزش معاملاتي دارائي

4

مسكوني

2 برابر قيمت منطقه اي

8/0 برابر ارزش معاملاتي دارائي

5

ساير (فرهنگي-هنري-ورزشي و...

2 برابر قيمت منطقه اي

1 برابر ارزش معاملاتي دارائي

 ضريب × قيمت منطقه اي × مساحت عرصه = عوارض نقل و انتقال عرصه

ضريب × ارزش معاملاتي دارائي × مساحت زير بنا = عوارض نقل و انتقال اعياني

 

12- عوارض صدور پروانه ساختماني مسكوني :

تا 100 متر مربع زيربنا                  5/1 برابر قيمت منطقه اي دارائي

از 101 تا 200 متر مربع زيربنا           3 برابر قيمت منطقه اي دارائي

از 201 تا 300 متر مربع زيربنا           4برابر قيمت منطقه اي دارائي

از 301 تا 400 متر مربع زيربنا           5/5 برابر قيمت منطقه اي دارائي

تا 401 متر مربع به بالا                    5/6 برابر قيمت منطقه اي دارائي

    

تبصره 1) :

عوارض فوق و ضرايب تعيين شده براي ساختمانهاي مسكوني تك واحدي مي باشد براي محاسبه عوارض ساختمانهاي چند واحدي به ازاي هر واحد 10% به ضريب فوق اضافه مي گردد.

تبصره 2) :

ساختمانهايي كه از يك واحد بيشتر هستند مطابق مسكوني چند واحدي محاسبه مي گردد.

 

13- عوارض حذف پاركينگ :

چنانچه امكان تامين پاركينگ در ساختمانها اعم از تجاري و مسكوني – اداري – صنعتي وجود نداشته باشد مشروط به رعايت شروط شش گانه ضوابط حذف پاركينگ بازاي هر متر مربع پاركينگ مورد نياز مسكوني 28 برابر قيمت منطقه اي و در خصوص املاك تجاري – اداري – صنعتي 33 برابر قيمت منطقه اي وصول گردد.

تبصره: با توجه به اينكه احداث پاركينگ براي كليه ساختمانها اجباري مي باشد ، چنانچه مالكي بدون مجوز اقدام به حف پاركينگ و يا افزايش طبقات واحدهاي ساختماني نمايد كه امكان احداث پاركينگ نباشد و پرونده امر در كميسيون ماده 100 مطرح و منجر به جريمه گردد علاوه بر پرداخت جريمه ، مشمول پرداخت عوارض حذف پاركينگ نيز ميگردد.

 

14- عوارض آتش نشاني :

بازاي هر متر مربع بنا مسكوني مبلغ 1000 ريال بابت خدمات عوارض آتش نشاني وصول گردد.

بازاي هر متر مربع بنا تجاري مبلغ 1500 ريال بابت خدمات عوارض آتش نشاني وصول گردد.

بازاي هر متر مربع بنا اداري مبلغ 1500 ريال بابت خدمات عوارض آتش نشاني وصول گردد.

بازاي هر متر مربع بنا صنعتي مبلغ 1200 ريال بابت خدمات عوارض آتش نشاني وصول گردد.

تبصره: عوارض فوق در زمان صدور پروانه محاسبه وصول مي گردد.

 

15- عوارض بيمه آتش سوزي :

-        عوارض بيمه آتش سوزي و بهاء به كليه قراردادهاي مراكز بيمه به ميزان 3% تعيين ميگردد كه مي بايست توسط شركتهاي بيمه وصول و به حساب شهرداري واريز گردد.

 

16- عوارض اسكان اتباع بيگانه :

-        شهرداري از مهاجرين خارجي كه در محدوده شهر نقنه اسكان از خدمات شهري استفاده مي نمايند به شرح ذيل عوارض ساليانه اخذ خواهد نمود.

رديف

تعداد اعضاء خانوار

مبلغ عوارض سالانه

1

خانوارهاي يك نفره

000/800 ريال

2

خانوارهاي دو نفره

000/000/1 ريال

3

خانوارهاي سه نفره

000/380/1 ريال

4

خانوارهاي چهار نفره

000/725/ 1 ريال

 

رديف

نوع صنف

پيشنهادي سال 1391

درجه 1

درجه 2

درجه 3

1

چلو كباب – چلو خورشت-طباخي

000/300

000/250

000/180

2

رستوران

000/450

000/450

000/450

3

اغذيه فروش

000/250

000/190

000/160

4

قنادي- پولك و نبات

000/320

000/250

000/220

5

كافه تريا – بستني فروشي

000/200

000/180

000/150

6

آرايشگاه مردانه

000/250

000/200

000/150

7

ارايشگاه زنانه

000/450

000/350

000/250

8

تاكسي تلفني

000/520

000/520

000/520

9

خرازي فروش

000/220

000/180

000/150

10

فروشنده گلهاي طبيعي و مصونوعي

000/300

000/250

000/200

11

تعمير كار و فروشنده ساعت

000/200

000/180

000/150

12

بنگاههاي باربري

000/600

000/450

000/400

13

طلا و جواهر فورش

000/600

000/500

000/500

14

فروشنده اجناس لوكس و كادوئي

000/200

000/180

000/150

15

خراطي

000/150

000/100

000/80

16

كارگاه چوب بري توليد و الوار

000/200

000/180

000/150

17

نجاري

000/350

000/100

000/180

18

شيشه بر و شيشه فروش

000/350

000/250

000/200

19

لوازم التحرير

000/200

000/250

000/120

20

حروف چين كامپيوتر

000/200

000/300

000/150

21

كتاب فروشي – صحافي

000/200

000/150

000/120

22

فروشنده ظروف روحي

000/150

000/180

000/100

23

فروشنده لوازم پلاستيكي

000/150

000/120

000/80

24

فروشنده صنايع فلزي

000/300

000/250

000/200

25

فروشنده چوب و الوار

000/270

000/250

000/200

26

فروشنده دستگاه كپي و ماشين حساب

000/200

000/180

000/150

27

فروشنده ابزار الات صنعتي

000/270

000/200

000/170

28

فروش و تعمير چرخ خياطي

000/250

000/200

000/150

29

خياطي مردانه

000/200

000/180

000/150

30

خياطي زنانه

000/200

000/180

000/150

31

لحاف و تشك دوزي

000/140

000/100

000/90

32

مواد غذائي و پروتئين

000/200

000/170

000/150

33

فروشنده پرنده و قناري

000/100

000/80

000/60

34

قصابي – گاو و گوسفند

000/350

000/350

000/350

35

مرغ و ماهي فروشي

000/200

000/170

000/150

36

كله پز- جگري –حليم پزي

000/150

000/100

000/80

37

فروشنده فرش

000/460

000/350

000/320

38

توزيع كننده نوشابه

000/350

000/300

000/250

39

نانوائي تافتون و غيره

000/250

000/250

000/250

40

پوشاك فروشي – دوخته فروشي

000/250

000/200

000/150

41

فروشنده لوازم خياطي و كاموا

000/180

000/150

000/100

42

فروشنده موكت

000/250

000/200

000/160

43

فروشنده مصالح قالي

000/150

000/100

000/90

44

آب ميوه گيري

000/200

000/170

000/150

45

تعمير گاهها و اتو سرويس ها

000/320

000/250

000/200

46

پاركينگ ها

000/180

000/150

000/100

47

تعمير كار موتور سيكلت

000/320

000/250

000/220

48

تعمير كاران دوچرخه

000/130

000/100

000/80

49

ماشين آلات سنگين راهسازي و كشاورزي

000/400

000/350

000/300

50

ماشين آلات سبك

000/320

000/250

000/220

51

گلگير ساز و رادياتور

000/220

000/180

000/150

52

آهنگر اتومبيل

000/220

000/180

000/150

53

نقاش اتومبيل

000/220

000/180

000/150

54

باطري ساز

000/220

000/180

000/150

55

تعويض روغني - آپاراتي

000/220

000/180

000/150

56

كمك فنر ساز اتومبيل

000/220

000/180

000/150

57

تودوزي اتومبيل

000/220

000/180

000/150

58

لنت كوبي اتومبيل

000/220

000/180

000/150

59

تراشكار

000/400

000/350

000/300

60

تعمير كار راديو تلوزيون

000/250

000/180

000/160

61

آبگرمكن و يخچال

000/250

000/200

000/160

62

الكترو موتور

000/220

000/190

000/160

63

تلفن

000/200

000/160

000/140

64

ساعت

000/170

000/140

000/100

65

لوازم گاز سوز

000/160

000/140

000/100

66

لوازم خانگي

000/160

000/140

000/100

67

لوله كشي ساختمان

000/350

000/300

000/250

68

فروشنده لوازم يدكي اتومبيل

000/250

000/220

000/160

69

شيشه اتومبيل

000/250

000/220

000/160

70

نمايشگاه اتومبيل

000/700

000/700

000/700

71

فروشنده لاستيك اتومبيل

000/250

000/220

000/200

72

لوازم برقي

000/160

000/140

000/100

73

لوازم صوتي تصويري

000/160

000/140

000/100

74

فروشندگان كامپيوتر

000/330

000/250

000/200

75

فروشندگان لوازم خانگي

000/400

000/350

000/300

76

نمايندگي هاي لوازم خانگي

000/250/1

000/000/1

000/700

77

استوديو فيلم برداري و عكاسي

000/260

000/220

000/200

78

فروشندگان چوب و زغال

000/150

000/100

000/80

79

سمساري

000/160

000/140

000/100

80

كرايه دهنده ظروف

000/160

000/140

000/100

81

كرايه دهنده وسايل صوتي

000/160

000/140

000/100

82

بنگاه هاي معاملات و ملاك

000/700

000/600

000/500

83

جرثقيل داران

000/550

000/550

000/550

84

مصالح فروشان ساختمان

00/600

000/400

000/250

85

كارگاههاي موزاييك سازي

000/600

000/400

000/300

86

كارگاههاي سنگ بري

000/600

000/500

000/350

87

دفاتر فروش آجر ماشيني

000/500

000/350

000/250

88

فروشندگان لوازم بنائي

000/180

000/150

000/100

89

فروشندگان شيشه ساختمان

000/350

000/250

000/200

90

فروشندگان انواع رنگ ساختمان

000/160

000/140

000/100

91

نقاش ساختمان

000/300

000/250

000/220

92

دفاتر پيمانكاري ساختمان

000/450

000/350

000/310

93

دفاتر حقوقي و حسابرسي

000/450

000/350

000/310

94

فروشندگان لوازم اسقاطي

000/160

000/140

000/100

95

لوازم مهندسي و نقشه برداري

000/160

000/140

000/100

96

فروشندگان لوازم تهويه ساختمان

000/200

000/160

000/140

97

آهنگران-درب و پنجره سازان

000/500

000/400

000/260

98

تانكر سازان

000/300

000/250

000/220

99

فروشندگان آهن و پروفيل

000/500

000/400

000/260

100

ابزار فروشان

000/200

000/160

000/140

101

فروشندگان انواع لوله

000/220

000/160

000/140

102

فروشندگان خشكبار

000/160

000/140

000/100

103

خوار و بار فروشان

000/250

000/220

000/180

104

سقط فروش

000/160

000/140

000/100

105

لبنيات فروش

000/160

000/140

000/100

106

ميوه فروش

000/250

000/220

000/180

107

فروشندگان حبوبات

000/160

000/140

000/100

108

طباخي

000/350

000/250

000/220

109

فروشندگان چاي خارجي و داخلي

000/160

000/140

000/100

110

لوازم قنادي و گز سازي

000/550

000/440

000/250

111

قهوه خانه و چاي خانه

000/160

000/100

000/80

112

فروشندگان ترشي جات

000/160

000/140

000/100

113

پارچه فروشان

000/250

000/220

000/180

114

فروشندگان لوازم خياطي

000/250

000/220

000/180

115

پرده دوزي و پرده فروشي

000/160

000/140

000/100

116

انواع كفش

000/350

000/250

000/220

117

تعمير كاران انواع كفش

000/140

000/100

000/80

118

روفو گران فرش

000/140

000/100

000/80

119

كالاهاي كش باف

000/160

000/140

000/100

120

لباس شويي و خشكشوئي

000/160

000/140

000/100

121

رنگ رزي منسوجات

000/140

000/100

000/80

122

حصير باف و حصير فروش

000/140

000/100

000/80

123

فروشندگان انواع گوني

000/140

000/100

000/80

124

سازندگان كانال

000/140

000/100

000/80

125

فروشنذگان خاتم كاري

000/160

000/140

000/100

126

لوازم ورزشي

000/160

000/140

000/100

127

خرازي فروش

000/220

000/160

000/140

128

فروشنگان چيني

000/220

000/160

000/140

129

سفيد گر و مسگر

000/140

000/100

000/80

130

عقيق و فيروزه فروش

000/160

000/140

000/100

131

عتيقه فروش

000/200

000/140

000/100

132

فروشندگان اسباب بازي

000/140

000/100

000/80

133

سازندگان تابلوهاي نئو پان و پلاستيك

000/450

000/400

000/350

134

حكاكي مهر و پلاك سازي

000/100

000/80

000/60

135

آموزشگاههاي ماشين نويسي

000/120

000/120

000/120

136

چاپخانه ماشيني

000/200

000/160

000/140

137

كارتون و مقوا

000/600

000/500

000/500

138

دارالترجمه و دارالتحرير

000/140

000/100

000/80

139

فروشندگان سماور و چراغ

000/140

000/100

000/80

140

سوپر ماركت

000/350

000/250

000/220

141

فروشنده لوازم صيد

000/160

000/100

000/80

142

خوارك دام وطيور

000/100

000/100

000/100

143

كارگاههاي توليد سفيده تخم مرغ

000/350

000/300

000/250

144

فروشگاههاي گز فروش

000/600

000/600

000/600

145

سازندگان پرده هاي عمودي و افقي

000/150

000/120

000/100

146

بوفه سينما و تئاتر

000/220

000/180

000/180

147

صحاف و قاب ساز

000/160

000/100

000/80

148

آموزشگاه هاي رانندگي

000/250

000/220

000/220

149

آموزشگاه هاي خياطي و آرايشگر

000/180

000/150

000/100

150

داروخانه ها

000/350

000/350

000/350

151

فروشندگان لوازم بهداشتي

000/160

000/100

000/80

152

گرمابه هاي عمومي و خصوصي

000/160

000/100

000/80

153

داروخانه هاي دامي آزمايشگاههاي طبي

000/180

000/150

000/100

154

آزمايشگاه هاي طبي

000/180

000/150

000/100

155

فروشندگان عينك

000/150

000/100

000/80

156

تراشكار و صافكار اتومبيل

000/250

000/200

000/200

157

لوله باز كن و تخليه چاه

000/180

000/150

000/100

158

كليد ساز

000/100

000/80

000/80

159

نبات و پولكي پز

000/500

000/370

000/250

160

سيسموني فروشان

000/180

000/150

000/100

161

كلوپ هاي ورزشي

000/180

000/150

000/100

162

فروشندگان موتور سيكلت

000/600

000/430

000/430

163

درب و پنجره سازان الومينيوم

000/420

000/280

000/220

164

دفاتر نقشه كشي ساختمان

000/500

000/430

000/350

165

توليد كنندگان لوازم پلاستيكي

000/150

000/100

000/80

166

سوهان سازي

000/420

000/380

000/350

167

كلوپ هاي ويدئو و سي دي

000/300

000/250

000/200

168

آسياب داران

000/150

000/100

000/100

169

عمده فروش خوار و بار

000/400

000/300

000/250

170

خدمات صوتي و نوار فروش

000/150

000/100

000/80

171

سنگ نويس قبر

000/100

000/80

000/60

172

كابينت ساز

000/400

000/350

000/300

173

سازندگان بلوك و لوله هاي سيمان

000/400

000/350

000/300

174

كرايه دهندگان لباس عروس

000/250

000/220

000/180

175

خدمات كامپيوتر

000/220

000/180

000/150

176

قير فروش

000/350

000/250

000/180

178

مبل فروش

000/250

000/180

000/150

179

لوازم يدكي موتورسيكلت

000/250

000/180

000/150

180

خدمات تلفن همراه و فروش

000/300

000/250

000/180

181

داروخانه گياهي

000/180

000/140

000/100

182

تزئينات ماشين عروس

000/300

000/250

000/180

183

كاشي و سراميك فروش

000/500

000/400

000/300

184

ساندویچی و پیتزا

000/250

000/200

000/170

185

ایزوگام ، نمایندگی ایزوگام

00/400

000/400

000/350

          

ضوابط صدور و تمديد پروانه كسب

 1.حق افتتاح يا ورودي كسب همان 5 برابر عوارض ساليانه صنف مربوطه اخذ مي شود.

2.براي تغيير صنف 3 برابر عوارض ساليانه و پرداخت عوارضات معوقه اخذ مي شود.

3.اين درجه بندي شامل صنفهاي همچون نانوائي – تاكسي تلفني – لوله كشي گاز نمي شود و مشمول درجه بندي رتبه 1 مي باشد.

4.براي صدور پروانه كسب كه (5) سال آن گذشته باشد علاوه بر پرداخت عوارض مبلغ 000/350 ريال دريافت گردد.

 

درجه بندي مسيرها :

 1- مسيرهاي درجه يك : خيابان قدس – ميدان امام – خيابان گلستان شهداء – شهيد تربتي – جاده اصلي ورودي از سمت بروجن

2- مسيرهاي درجه دو : خيابان شهيد آقابابا – خيابان شهيد ميرزاخاني – آزاده ملك پور – امام خميني

3- مسيرهاي درجه سه : ساير خيابانها و كوچه ها

4- صدور پروانه كسب كارواش به صورت مقطوع به مبلغ 4000 ريال مي باشد.

5- عوارض كسب و پيشه مطب پزشكان درجه (1) 000/1400 ريال و درجه (2) 000/1200 ريال مي باشد.

6- امتياز واگذاري خط تاكسي شهري 000/2000 ريال

7- صدور برگ جريمه سد معبر توسط خودروها و اصناف در پياده روها و خيابان ها (معابر) 000/250 ريال

8- حق بهره برداري از خطوط حمل و نقل مسافر 000/000/5 ريال

9- حق نقل و انتقال خط ميني بوس و تاكسي شهري 000/50/1 ريال

 

تعرفه وصول عوارض صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري و شركتهاي بيمه و بانكها و مراكز تجاري در سال 1391

1- شعبه بانكها ماهيانه 000/200 ريال

2- صندوق قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري و شركتهاي بيمه ماهيانه 000/150 ريال

 

 

ليست ارزش معاملاتي ساختمانهايي كه ملاك عمل اخذ جرائم كميسيون ماده صد در سال 1391 مي باشد. 

رديف

انواع ساختمانها

حداقل هر متر مربع براي افراد حقيقي به ريال

حداكثر هر متر مربع براي افراد حقيقي به ريال

هر متر مربع براي اشخاص حقوقي و ادارات به ريال

1

انواع ساختمانها

000/80

000/150

000/150

2

دیوار کشی با هر نوع مصالح بنائی

000/80

000/150

000/150

 

1.هنگام صدور پروانه 000/200 حق نظارت و مصالح كارشناسي و بازاي هر شناسنامه ساختمان مبلغ 000/200 ريال وصول نمايد.

2.حق كارشناسي جوابيه استعلامات مبلغ 000/300 ريال وصول گردد.

3.چنانچه تقاضاي مالك مغاير با كاربر مجاز آن در طرح باشد شهرداري مي تواند قبل از تغيير كاربري و با توجه به موقعيت ملك 9 تا 27 برابر قيمت منطقه اي جهت تغيير كاربري وصول نمايد.

4.هنگام برگزاري مناقصات بابت فروش برگ مناقصات مبلغ 000/115 ريال از خريدار وصول گردد.

5.عوارض نصب تابلوهاي تبليغاتي روزانه 000/8 ريال

6.تبليغات نمايندگان و شوراهاي سطح شهر بابت خدمات تبليغاتي هر دوره 000/600 ريال

7.صدور برگ جريمه سد معبر توسط خودروها و اصناف در پياده روها و خيابانها 000/230 ريال

 

هزينه خدمات و آماده سازي كليه پروانه هاي ساختماني

رديف

عرض معبر

مسكوني

تجاري

اداري-صنعتي و غيره

1

تا 6 متر

000/7

000/30

000/10

2

6 تا 12 متر

000/10

000/35

000/10

3

12 تا 20متر

000/15

000/40

000/12

4

20 متر به بالا

000/20

000/45

000/15

 

نحوه محاسبه = ضريب × مساحت زمين

 

: قيمت منطقه اي :

توضيح : كليه شركتهاي حفار كه در معابر سطح شهر داراي تاسيسات مي باشند مشمول اين عوارض خواهند شد و همچنين شركتهايي كه تاسيسات آنها در بالاي معابر مي باشد مانند (برق) مشمول خواهند شد.

 

عوارض آنتن هاي مخابراتي :

عوارض آنتن هاي هاي مخابراتي به ازاي هر سال استفاده 000/500/1 ريال

تبصره 1):

اين عوارض مشمول آنتن هاي مخابراتي منصوبه در سطح شهر مي باشد ( چه در ملك اجاره اي و يا ملك اختصاصي شركت هاي بهره بردار باشد.).

تبصره 2 ):

چنانچه آنتن هاي مخابراتي در ملك شهرداري باشد علاوه بر عوارض فوق مبلغ اجاره نيز بر اساس نرخ كارشناسي اخذ ميگردد و مجوز لازم جهت نصب از سوي شهرداري صادر ميگردد. اين عوارض از شركتهاي بهره بردار وصول خواهد شد.

 

عوارض حق الارض :

 نظر به اينكه مطابق تبصره 6 و ماده 101 قانون شهرداريها و اصلاحات بعدي آن كليه معابر و شوارع متعلق به شهرداري مي باشد و شهرداري بعضا براي تملك اين اراضي و پرداخت حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي متحمل هزينه هاي بسيار گزاف مي گردد، لذا به منظور جبران هزينه هايي كه براي تملك و حفظ ئ نگهداري اين معابر عمل گردد. خدمت رساني مانند آب ، برق ، گاز و تلفن در اختيار شركتهاي خدماتي قرار مي گيرد ، لذا عوارض ذيل براي هر متر طول شبكه هاي زير را تصويب و شهرداري موظف است مطابق مقررات مربوطه اقدام به وصول نمايد.

عوارض هر متر طول معابر كه شبكه آب، گاز ، تلفن و برق اجراء شده به ازاء هر متر طول 600 ريال تعيين مي گردد.

 

عوارض حق الارض:

- عوارض حق الارض در سال 1391

-   به ازاي هر متر طول معبر 600 ريال مي باشد.

-    اين عوارض به صورت ساليانه مي باشد.

 

تبصره 1) :

عوارض فوق به عنوان عوارض ساليانه پيش بيني گرديده و شبكه هائي كه جديداً اجراء مي گردد به متراژ طول شبكه اضافه مي گردد.

تبصره 2):

عوارض فوق حسب راي صادره در دادنامه شماره 1481 – 1480 – 1471- 1488 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغايرتي با قانون ندارد.

 

تعرفه آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاريها در سطح شهر در سال 1391

1.ترميم حفاري در معابر آسفالت در سواره رو از قرار هر متر طول با عرض 5% متر مبلغ 000/150 ريال

2.ترميم حفاري معابر آسفالت در پياده رو از قرار هر متر طول با عرض 5% متر مبلغ 000/150 ريال

3.ترميم حفاري معابر زير سازي شده از قرار هر متر طول با عرض 5% متر مبلغ 000/80 ريال

4.ترميم حفاري معابر خاكي از قرار هر متر طول مبلغ 000/30 ريال

5.ترميم حفاري معابر بلوك از قرار هر متر طول با عرض 5% متر مبلغ 000/100 ريال

6.ترميم حفاري معابر بتن و موزائيك از قرار هر متر طول با عرض 60 سانتي متر مبلغ 000/100 ريال

7.آسفالت زير چهار سال جهت حفاري ممنوع مي باشد و طبق چهار چوب بند ماده 10 دستور العمل حفاري انجام گردد.

تبصره :

-        روكش آسفالت به ازاي هر متر به ضخامت 7 سانتي متر مبلغ 000/138 ريال محاسبه گردد.

8.تخريب جداول شامل جوي و جدول هر متر مربع طول 000/400 ريال محاسبه گردد.

9.تخريب جداول شامل تك جدول و كانيو هر متر مربع طول 000/300 ريال محاسبه گردد.

 

 پيشنهاد قيمت ماشين آلات شهرداري نقنه در سال 1391

 

رديف

قيمت پيشنهادي جهت تصويب

مبلغ

1

هر ساعت کارکرد گریدر

000/350

2

هر ساعت کارکرد لودر

000/350

3

هر سرویس آب با کامیون داخل شهر

000/500

4

کرایه کاتر هر متر طول برش آسفالت

000/200

5

هر سرویس مخلوط محل تخلیه در سطح شهر

000/200

6

غلتک هر ساعت

000/200

      

 

بازدید 12295 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در عوارض شهرداری

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

اخبار سراسری

وب سایت رسمی شهرداری نقنه. کلیه حقوق محفوظ است.